Potpećka pećina – Potpeće

Potpećka pećina se nalazi u selu Potpeć, kraj Zlakuse, 14 km  od Užica, u severnom području Drežničke Gradine (931 m n.v.). Ulaz u pećinu spada u red monumentalnih dela prirode. Džinovski portal u obliku potkovice, visok 50m (od korita periodskog toka do svoda), a širok 12m pri dnu, odnosno 22m pri vrhu, najviši je pećinski ulaz u Srbiji. Izdubljen na krečnjačkoj litici, čiji je vertikalni deo visok 72m. Itsražena i uređena dužina za posetioce je 555m. Ulazno silazna staza ima preko 700 stepenika.

Potpećka pečina je izvorskog tipa nju su izgradile vode ponornica koje poniru u Drežničkoj dolini i posle podzemnog toka u dužini od 4-5 km (u pravoj liniji), izbijaju iz pećine ili vrela ispred pećine i grade Petnicu-pećinsku reku.

  • Geološki sastav: po J. Cvijiću (1914.), Potpećka pećina izgrađena je u srednjetrijaskim krečnjacima, koji „leže na verfenskim škriljcima“. Detaljna geološka istraživanja i kartiranja ovog područja, izvršio je B. Marković (1957. i 1968. g.). Trijaski krečnjak, u kome je izgrađena pećina, beličaste je boje, pikotinske pozornosti i fine mozaičke strukture.
  • Speleološke karakteristike: u Potpećkoj pećini razlikuju se dva glavna sprata pećinskih kanala: stariji – Gornja pećina i mlađi – Donja pećina. Ulazni kanal je zajednički za oba horizonta, pošto je nastao razaranjem međuspratne konstrukcije i njihovim spajanjem. Bogastvo pećinskog nakita spada u red veoma retkih u kraškim pećinama… U morfospeleoškom pogledu, u Potpećkoj pećini se razlikuju tri grupe kanala: fosilni (Gornja pećina), periodski aktivni tok (duži deo Donje pećine) i stalno aktivni (najnoviji podzemni tok).
  • Klimatske karakteristike: srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 9,5 Cş.
  • Potpećka pećina i čovek: pretpostavlja se da je pećina bila čovekovo stanište još za vreme neolita. Otkriveno je obilje keramike, obrađeni jelenski rogovi i kameno oružje. Njeni stanovnici su u svakom slučaju znali da koriste njene povoljne prirodne karakteristike.

Potpećka pećina je otvorena za turiste od početka aprila do kraja oktobra a ukoliko vremenski uslovi i bezbednost ulaska u pećinu dozvoljava i van ovih termina (zimski period, sneg, led…) moguće je otvoriti ovaj spomenik prirode za grupne posete uz prethodnu najavu i dogovor sa Turističkom organizacijom Užice.

Kontakt:

. . .

VIDEO SEKCIJAClick to Watch Video

Najnovija brošura

brosura_m